Služby v ochraně přírody

Služby v ochraně přírody

Služby v ochraně přírody

Autorizovaná hodnocení vlivu záměru (koncepce) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
Tel.: +420737309406

NATURA 2000

Soustavu NATURA 2000 tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Natura 2000 je soustavou chráněných území, vytvořenou pro zabezpečení ochrany druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou evropsky hodnocené jako nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné nebo se vyskytují jen v určité oblasti.
Nabízíme zpracování autorizovaného hodnocení vlivu záměru/koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Biologické průzkumy

Biologické průzkumy jsou nejčastěji prováděny za účelem splnění legislativních požadavků (EIA, SEA) či za účelem inventarizace zvláště chráněných území. Součástí závěrečné zprávy z průzkumů je i vyhodnocení potenciálních negativních vlivů na nalezené ochranářsky významné druhy a stanovení opatření k jejich odstranění či alespoň zmírnění.

Záchranné transfery

Záchranné transfery jsou účinnou metodou, jak zabránit likvidaci či poškození (poranění) rostlin a živočichů v místech intenzivní lidské činnosti (dobývací prostory, rozlehlé stavby apod.). Transferům musí přecházet zvolení a příp. úprava náhradního stanoviště.

Management území, péče o druhy

Biotopy s výskytem ohrožených či vzácných druhů bývají často ohrožovány např. zárůstem nežádoucími druhy, zazemňováním. Tomu lze zabránit vhodným managementem území (odstranění náletových dřevin, pravidelné sečení apod.). Z důvodu podpory šíření vybraných druhů je také možné navrhnout a realizovat management území v okolí jejich dosavadního výskytu, který umožní jejich šíření do okolí. Management pro vás naplánujeme i zrealizujeme.

Biologický dozor

Biologický (ekologický) dozor monitoruje stavební i jiné práce a vyhodnocuje, zda jsou v souladu s výjimkami udělenými orgánem ochrany přírody (zvláště chráněné druhy, významné krajinné prvky, zda jsou plněna zmírňující a kompenzační opatření apod. Více o službách biologického dozoru se dočtete v samostatném příspěvku.

Ochrana přírody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ochrana přírody ochrana přírody ochrana přírody ochrana přírody

Služby v ochraně přírody

Svahová 830, 468 22 Železný Brod
Adam Véle
Email: a.vele@oikosgroup.cz
Tel.: +420737309406